اخبــار مهــم
آرشیو اخبار
  • کارکنان
  • دانشجویان
  • اساتید
  • مراجعین عمومی
  • مناقصات
  • انتقادات وپیشنهادات
  • لینک های مفید

 

 

 


 
 

 متقاضیان شرکت در مناقصه "اجرای عمليات باقی مانده ابنيه و تاسيسات ساختمان توسعه بخش های بستری و آموزشی بيمارستان حکيم" می توانند از روز شنبه مورخه 95/8/1 با همراه داشتن معرفی نامه ، گواهینامه صلاحیت پیمانکاری و فیش واریزی نسبت به تهیه اسناد مناقصه از  امور حقوقی دانشکده اقدام نمایند.