شب قدر

امام صادق(ع):‌

**تقدیرات در شب نوزدهم است و حتمی شدن آن در شب بیست و یکم و امضای آن در شب بیست و سوم **

شب قدر است و طی شد نامه هجر

سلام فیه حتی مطلع الفجر . . .

التماس دعا