برگزاری کمیته شهرستانی سند ملی بیماریهای غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن

امتیاز کاربر:  / 0
ضعیفعالی 

معاون فنی معاونت بهداشتی دانشکده از برگزاری کمیته شهرستانی سند ملی بیماریهای غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با حضور نمایندگان ادارات وسازمانهای مربوطه در سالن آموزشی دیالیز خبر داد.

دکتر امیرحسن ذبیحی در گفتگو با خبر نگار وب دا گفت : اهداف سند ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط در جمهوری اسلامی در بازه زمانی 1394 تا 1404 با جلب مشارکت و همکاری ذینفعان نظام سلامت کشور تدوین گردیده است .

وی اظهار داشت :در این جلسه اعضاء ، فعالیتها و برنامه های خود رادر راستای اهداف 13 گانه سند ملی ارائه نموده و همچنین اهداف پیشنهادی علاوه بر اهداف سند ملی  با توجه به اولویتهای شهرستان مطرح و توصیه شد به منظور افزایش آگاهی کارمندان کلیه ادارات دوره های آموزشی با عنوان  بیماریهای غیر واگیر و عوامل مرتبط با آن برگزار نمایند.