امتیاز کاربر:  / 1
ضعیفعالی 

 

رئیس اداره امور پشتیبانی دانشکده از برگزاری اولین جلسه مسئولین امور عمومی واحدهای تحت پوشش دانشکده خبر داد .

آقای محمد ابراهیم دهقانی در گفتگو با خبر نگار وب دا گفت: این جلسه با حضور مسئولین امور عمومی و اداری معاونت های مختلف ، بیمارستان ها و شبکه بهداشت و درمان فیروزه در محل سالن جلسات ستاد مرکزی برگزار گردید.

وی بیان کرد : این جلسه به منظور هماهنگی بیشتر در حوزه پشتیبانی دانشکده برگزار و در خصوص موارد ذیل بحث و تبادل نظر گردید.

1- در خصوص بیمه ها ( ساختمانها ، تجهیزات ، خودروها ، عمر و حادثه ، تکمیلی کارکنان و ....)

2-نظارت بر شرکتهای خدماتی و نقلیه واگذار شده به بخش غیر دولتی و چک لیستهای مربوطه

3-برنامه های آموزشی و کیفیت آن

4-قراردادهای خودروی و چالشهای مربوط به امور نقلیه