وام تحصیلی

امتیاز کاربر:  / 1
ضعیفعالی 

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام تحصیلی

جهت ثبت نام وام تحصیلی نیمسال اول سال 95 از تاریخ 95/07/14تا تاریخ
26/07/ 95 به پرتال دانشجویی مراجعه نمائید.  
و جهت دریافت فرم وام تحصیلی تا پایان مهلت اعلام شده به امور دانشجویی سرکار خانم مفید  یا آقای حسین گنجی فر دانشجوی فوریت پزشکی مراجعه نمائید.