معرفی سرپرست اداره درمان سوء مصرف مواد

نام و نام خانوادگی :فریبرز استیلایی                       

سمت :سرپرست اداره درمان سوئ مصرف مواد

تحصیلات :روانپزشک

ابلاغ دکتر استیلایی