• سنجه ها
  • استاندارد ها
  • آموزشی
  • گواهینامه ها
  • دستور العمل ها
  • فرم ها

سنجه های اعتبار بخشی موسسات درمانی 1395

سنجه های اعتبار بخشی موسسات درمانی 1395

برای دانلود سنجه های اعتبار بخشی  ویرایش سال 1395 روی لینک های زیر کلیک کنید

 سنجه اعتبار بخشی مدیریت و رهبری      

 سنجه اعتبار بخشی فناوری اطلاعات   

 سنجه اعتبار بخشی مدیریت منابع انسانی        

سنجه اعتبار بخشی بهداشت حرفه ای

سنجه اعتبار بخشی رخشویخانه

سنجه اعتبار بخشی مدیریت پسماند

سنجه اعتبار بخشی بهبود کیفیت

 سنجه اعتبار بخشی تصویر برداری

سنجه اعتبار بخشی مراقبتهای مادر و نوزاد

سنجه اعتبار بخشی استریلیزاسیون

سنجه اعتبار بخشی بهداشت محیط

سنجه اعتبار بخشی مراقبتهای عمومی بالینی

 سنجه اعتبار بخشی تیم حاکمیتی

سنجه اعتبار بخشی فیزیوتراپی

سنجه اعتبار بخشی مراقبتهای اورژانس

سنجه اعتبار بخشی تصویر برداری

سنجه اعتبار بخشی مدیریت پرستاری

سنجه اعتبار بخشی مدیریت خطر حوادث و بلایا

 سنجه اعتبار بخشی مدیریت اجرایی

سنجه اعتبار بخشی مدیریت آزمایشگاه

سنجه اعتبار بخشی مدیریت دارویی

سنجه اعتبار بخشی تامین وتسهیلات اقامت

 سنجه اعتبار بخشی مدیریت   خطا

سنجه اعتبار بخشی مدیریت غذایی

سنجه اعتبار بخشی حقوق گیرندگان خدمت             

 سنجه اعتبار بخشی مدیریت اطلاعات سلامت           

سنجه اعتبار بخشی مراقبتهای حاد

سنجه اعتبار بخشی طب انتقال خون

سنجه اعتبار بخشی مدیریت تجهیزات

سنجه اعتبار بخشی مراقبتهای جراحی و بیهوشی

آمادگی بیمارستانی در حوادث و بلایا

آمادگی بیمارستانی در حوادث و بلایا

ارزیابی خطر بلایا در بیمارستان

ارزیابی خطر بلایا در بیمارستان

شرح وظایف اعضای سیستم مدیریت بحران بیمارستان ها

شرح وظایف اعضای سیستم مدیریت بحران بیمارستان ها

دستنامه کارگاه تریاژ بیمارستانی

دستنامه کارگاه تریاژ بیمارستانی

دستورالعمل رسیدگی به شکایات

دستورالعمل رسیدگی به شکایات

دستورالعمل یکپارچه ترخیص از اورژانس

دستورالعمل یکپارچه ترخیص از اورژانس

شاخص های ملی بخش اورژانس بیمارستانی

شاخص های ملی بخش اورژانس بیمارستانی

دستورالعمل دارویی بخش اورژانس

دستورالعمل دارویی بخش اورژانس

پیش نویس استاندارد تجهیزات بخش اورژانس بیمارستانی

پیش نویس استاندارد تجهیزات بخش اورژانس

شرح وظایف اعضای سیستم مدیریت بحران بیمارستان ها

شرح وظایف اعضای سیستم مدیریت بحران بیمارستان ها

فرم رضایت آگاهانه

فرم رضایت آگاهانه اداره اعتباربخشی موسسات درمانی

فرم آموزش پزشک و پرستار به بیمار

فرم آموزش پزشک و پرستار به بیمار اداره اعتباربخشی موسسات درمانی

فرم تلفیق دارویی

فرم تلفیق دارویی اداره اعتباربخشی موسسات درمانی

فرم ارزیابی اولیه پرستار از بیمار

فرم ارزیابی اولیه پرستار از بیمار اداره اعتباربخشی موسسات درمانی

چک لیست جراحی ایمن

چک لیست جراحی ایمن اداره اعتباربخشی موسسات درمانی