علی نیرآبادی

 مدیر امورمالی

سال تولد: 1348

محل تولد: نیشابور

میزان تحصیلات: کارشناس مدیریت - دانشجوی ارشد مدیریت

محل اخذ مدرک تحصیلی : دانشگاه آزاد واحد نیشابور

 

سوابق شغلی در وزارت بهداشت و درمان :

از ابتدای خدمت تا سال 86 حسابدار مسئول شبکه -ازسال 86 تا 89 عامل مدیر مالی دانشگاه مشهددر شبکه بهداشت نیشابور - از سال 1389 تا کنون مدیر امور مالی دانشکده ع پ نیشابور

سنوات خدمت : 25 سال

 سوابق تدریس در دانشگاه : دانشگاه پیام نور از سال 1387 تا کنون

شماره تلفن
051-42627515
نمابر 
42627515 - 051
پست الکترونیک

nayerabadia1@nums.ac.ir