حدیث روز :   


 علی نیرآبادی

 مدیر امورمالی

 

 

تحصیلات:  

-کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

- کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

 

 سوابق شغلی در وزارت بهداشت و درمان :

-از سال 70 تا 86 حسابدار مسئول شبکه بهداشت ودرمان نیشابور

-ازسال 86 تا 89 عامل مدیر مالی دانشگاه مشهددر شبکه بهداشت نیشابور

- از سال 1389 تا کنون مدیر امور مالی دانشکده علوم پزشکی نیشابور

سابقه تدریس:

از سال 1387 تا کنون در دانشگاه پیام نور

 

شماره تلفن و نمابر:
051-42627515

پست الکترونیک

nayerabadia1@nums.ac.ir