اهداف و ماموريتهاي دبيرخانه

امتیاز کاربر:  / 1
ضعیفعالی 

اهداف و ماموريتهاي دبيرخانه :

1-     1)انجام فعاليتهاي مطالعاتي در زمينه هاي اجرايي ؛ برنامه ريزي راهبردي و تخصصي و ارزيابي در حوزه دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني

2-    2)  زمينه سازي براي مشاركت و هماهنگي با ساير سازمان هاي دولتي ؛شوراها ؛ سازمان هاي مردم نهاد و...

3-    3)برنامه ريزي در جهت تحقق سياستهاي مصوب هيئت محترم وزيران در حوزه بهداشت درمان و آموزش پزشكي از طريق توسعه تعامل فرابخشي دانشكده

4    4)نظارت بر تحقق سياستهاي تعيين شده در حوزه دانشكده

5-    5)توسعه ظرفيتهاي دانشكده ازطريق فراهم آوردن زمينه تعامل با ساير سازمان هاي دولتي و شوراها