لطفا برای دریافت نوبت در تاریخ و ساعت اعلام شده به پذیرش درمانگاه مراجعه نمایید

شماره ها تماس درمانگاه

43219600

43219601

43219602

43219603