فرم ثبت نام در اردو
نام (*)
ورودی نامعتبر
نام خانوادگی (*)
ورودی نامعتبر
جنسیت (*)
ورودی نامعتبر
شماره داشجویی (*)
ورودی نامعتبر
رشته تحصیلی (*)
ورودی نامعتبر
مقطع (*)
ورودی نامعتبر
تلفن همراه (*)
ورودی نامعتبر
تلفن ثابت (*)
ورودی نامعتبر
شماره فیش واریزی (*)
ورودی نامعتبر
آدرس (*)
ورودی نامعتبر
نام اردو (*)
ورودی نامعتبر
تاریخ (*)
ورودی نامعتبر
مانند:1395/01/01
مکان اردو (*)
ورودی نامعتبر
اینجانب با اطلاع کامل از نحوه برگزاری و شرایط اردو، مایلم در این اردو شرکت نموده و تعهد می دهم که زیر نظر مسئول اردو کلیه الزامات مربوط به اردو را رعایت نموده و همکاری و مشارکت لازم را برای برگزاری بهتر اردو داشته باشم
(*)
ورودی نامعتبر