معرفی حراست معاونت درمان

نام و نام خانوادگی:مجتبی داغانی                                                                                               

سمت :مسئول حراست  معاونت درمان و حراست بیمارستان22بهمن

تحصیلات :کارشناس پرستاری

سوابق کاری :سرپرستار اتاق عمل 5سال- حراست بیمارستان22بهمن 5سال-سوپروایزر 15سال

23سال سابقه کار در بخش اتاق عمل