مراحل درخواست کارت شناسایی و بازرسی

امتیاز کاربر:  / 0

از طریق اتوماسیون اداری فرم درخواست کارت شناسایی توسط متقاضی تکمیل و ضمن پیوست تصویر عکس پرسنلی به مسئول واحد خود ارسال نمائید. (افرادی که دسترسی به اتوماسیون ندارند از طریق مسئول واحد مربوطه اقدام به تکمیل فرم نمایند)   مراحل تقاضای کارت شناسایی : تکمیل فرم و ارسال به مسئول واحد ت....

دستوالعمل‌های حفاظتی حوزه فناوری اطلاعات

امتیاز کاربر:  / 0

دستوالعمل‌های حفاظتی حوزه فناوری اطلاعات همکاران محترم موارد ذیل هنگام استفاده از تجهیزات و رایانه های حوزه فناوری اطلاعات ممنوع می باشد : استفاده از فیلترشکن در بستر شبکه داخلی دانشکده نصب و استفاده از نرم افزارهای شبکه‌های اجتماعی هرگونه انتقال و اشتراک گذاری اسناد و مدارک اداری در....