معرفی کارشناس روابط عمومی معاونت درمان

امتیاز کاربر:  / 2
ضعیفعالی 

 

                                                        

نام و نام خانوادگی  :حسین محمدی 

سمت:  مدیر روابط عمومي معاونت درمان

پست الكترونيك :      mohammadih1@nums.ac.ir        

 تلفن:051- 43342335         

مسئوليت هاي قبلي :سرپرست منطقه اورژانس 115 نیشابور-مدیر عامل تعاونی مسکن پرستاران

مسئوليت فعلي : مدیر روابط عمومي معاونت درمان دانشكده-روابط عمومی بیمارستان 22بهمن