امتیاز کاربر:  / 1
ضعیفعالی 

جواد مسیح ابادی

کارشناس بهداشت عمومی

مسئول روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی


روابط عمومی معاونت  دانشجویی و فرهنگی با هدف ایجاد ارتباط مفيد و مؤثر با افراد داخل‌ و خارج‌ دانشگاه وآگاه‌ ساختن‌‌ آنان‌ نسبت به‌ اهداف‌ ،برنامه ها وعملکرد معاونت دانشجویی و فرهنگی می باشد. این وظیفه در قالب‌ مجموعه‌اي‌ از فعاليت هااز جمله ارتباطات‌، امور فرهنگي‌ ، انتشارات‌، سنجش‌ افكار، پژوهش‌ و برنامه‌ريزي به انجام می رسد