شرح وظايف دبیرخانه هیئت امنا

امتیاز کاربر:  / 1
ضعیفعالی 

شرح  وظايف : 

1)بررسي نيازهاي علمي ؛ درماني ؛ بهداشتي و پشتيباني دانشكده با همكاري معاونتهاي مربوطه
 
2)انجام فعاليتهاي اجرائي ؛ اداري ؛ مالي و معاملاتي مرتبط با وظايف دبيرخانه و ساير امور محوله از طرف دبيرخانه مركزي هيئت امنا وزارت متبوع
 
3) تدوين برنامه ها ؛ پيشنهادات؛ دستورالعملها ؛ دستورات مشترك و... جهت تصويب و اجرا در دانشكده بر اساس سياستهاي كلان وزارت متبوع
 
 4)نظارت بر تهيه و تنظيم جداول و گزارشات بودجه اي و مالي جهت تصويب در فصول بودجه بندي
 
 5)پايش و نظارت بر حسن اجراي مصوبات هيئت امنا 
 
6) مشاركت و تعامل درون بخشي با حوزه هاي مختلف ؛ معاونتها ؛ مديريت ها و واحدهاي تخصصي مرتبط به منظور برنامه ريزي در سياستگذاري هاي كلان و خرد دانشكده
 
 7)تنظيم ؛ اصلاح و تائيد صورتجلسات ؛ گزارشات عملكرد ؛ حسابرسي ؛ جداول بودجه و مالي و... با همكاري واحدهاي تخصصي مرتبط دانشكده