امتیاز کاربر:  / 1
ضعیفعالی 

  • معرفی شورا
  • آیین نامه ها ،فرم ها و شیوه نامه انضباطی
  • مطالب آموزشی
  • ارتباط با ما

معرفي ساختار شـورای انضباطي

معرفي ساختار شـورای انضباطي دانشگاه

شورای انضباطي دانشگاه برابر مفاد شيوه نامه اجرائي مصوب وزراي محترم علوم،تحقيقات و فناوري و بهداشت،درمان و آموزش پزشكي نهادي حساس در مجموعه مديريت دانشگاه اعلام گرديده و بعنوان مرجع رسيدگي و صدور احكام نسبت به شكايات و گزارشات در خصوص تخلفات كليه دانشجويان از بدو ورود تا فارغ‎التحصيلي تخصصي مي‎باشد و برابر مقررات آئين‎نامه انضباطي دانشجويان و دستياران مصوب سيصد و پنجاه و هشتمين جلسه مورخ 74/06/14 و مصوبات اصلاحي جلسات 429 و 430 مورخ 77/07/21 و 77/08/05شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شيوه‎نامه اجرائي مورخ 88/04/06 به شماره 433ع/م مصوب وزراي محترم علوم،تحقيقات و فناوري و بهداشت،درمان و آموزش پزشكي در كليه دانشگاهها انجام وظيفه مي‎نمايند .

پاسداري از جايگاه رفيع دانشگاه و كمك به سالم سازي محيط‎هاي آموزشي و پژوهشي و تأمين حقوق عمومي دانشگاهيان از طريق ترغيب دانشجويان،حفظ كرامت دانشجويي و مقابله با بي‎نظمي،هنجارشكني و ناديده گرفتن حقوق فردي و اجتماعي،از اهداف مهمي محسوب مي‎شود كه شورای انضباطي در راستاي كمك به تحقق آنها تشكيل گرديده است . بديهي است توجه به شيوة برخورد صحيح و عالمانه با تخلفات دانشجويي و رعايت تقوا در امر قضاوت وتصميم‎گيري جزء اصول اساسي وخدشه ناپذير شورا‎هاي انضباطي تلقي مي‎شود .

 

 

آیین نامه ها ، فرم ها و شیوه نامه انضباطی

آیین نامه ها ، فرم ها و شیوه نامه انضباطی

مطالب آموزشی شورای انضباطی

مطالب آموزشی شورای انضباطی

ارتباط با ما

 علیرضا ناصری مقدم

سمت :دبیر شورای انضباطی دانشجویان

تحصیلات : لیسانس مدیریت بازرگانی

تلفن : 43210552 - 051       

تلفن همراه :09156834626