فرم رسیدگی به شکایات تعرفه ای 1690
 1. رسیدگی به شکایات تعرفه ای و غیر تعرفه ای
 2. نام و نام خانوادگی شاکی
  ورودی نامعتبر
 3. علت شکایت
  ورودی نامعتبر
 4. آدرس
  ورودی نامعتبر
 5. مشخصات متشاکی
  ورودی نامعتبر
 6. شماره تماس
  ورودی نامعتبر
 7. آدرس متشاکی
  ورودی نامعتبر
 8. موضوع شکایت1
  ورودی نامعتبر
 9. پیوست فایل
  ورودی نامعتبر
 10. ارسال