اداره نظارت و اعتبار بخشی

شرح وظایف اداره نظارت  واعتباربخشی موسسات پزشکی وپیراپزشکی

  1. 1.     اجرای دقیق آئین نامه ها و مقررات مربوط به موسسات درمانی
  2. 2.     قبول تقاضای صدور پروانه موسسات درمانی
  3. 3.     بازدید از مراکز جدیدالتاسیس و تهیه گزارش و تایید برابر مقررات و ضوابط
  4. 4.     اعلام دستورالعمل و نواقص به موسسات درمانی
  5. 5.     پیگیری در جهت رفع نواقص و اشکالات خلاف آئین نامه ، مقررات و ضوابط
  6. 6.     جمع آوری اطلاعات و آمار مربوط به موسسات درمانی
  7. 7.     کنترل کادر فنی و تاسیسات و تجهیزات موسسات درمانی برابر مقررات و آئین نامه و ضوابط
  8. 8.     نظارت مستمر از موسسات درمانی و نظارت بر امور درمان در کلیه ساعات شبانه روز
  9. 9.     نظارت بر فعالیت موسس و مسئولین فنی موسسات درمانی

10.کنترل کادر پزشکی و حرف وابسته پزشکی و جلوگیری از فعالیت شاغلین غیر مجاز

11.قبول تقاضای صدور پروانه موسسات وابسته به حرف پزشکی

12.اجرای اعتباربخشی موسسات درمانی طبق ضوابط ابلاغ شده وزارت متبوع

13.تجزیه و تحلیل اعتباربخشی و اعلام نتیجه

14.پیگیری در جهت تشکیل کمیسیون ماده 11 تعزیرات حکومتی

15.پیگیری در جهت تشکیل کمیسیون ماده 20 امور بهداشتی و درمانی

16.تمدید پروانه های موسسات پزشکی