سامانه1690

داخلی

شمارههای قابل دسترس

مکان پاسخگوئی به شکایات

ردیف

259

43332605

09155513057شریفی مقدم

واحد نظارت بر درمان

پاسخ گویی 24 ساعته

1

417--418

43304

بیمارستان 22 بهمن- دفتر پرستاری

2

200--201

42638006

بیمارستان حکیم

3

3000216161

سامانه پیامکی دانشکده علوم پزشکی نیشابور

4

www.1690.ir

09155513057شریفی مقدم

سامانه1690

پاسخ گویی 24 ساعته

5

www.nums.ac.ir

سایت دانشکده علوم پزشکی نیشابور -معاونت درمان

6

www.tahavol.behdasht.gov.ir

سایت اینترنتی تحول سلامت

7