معرفی مدیر اجرایی طرح تحول سلامت

سمت: مدیر اجرایی طرح تحول سلامت

نام: محمد عسلی

تحصیلات:کارشناس پرستاری

سوابق کاری :25سال پرستار 22بهمن

مدیر پرستاری بیمارستان 22بهمن

کارشناس اعتبار بخشی موسسات درمانی معاونت درمان

ابلاغ مدیر اجرایی طرح تحول سلامت