معرفی مدیر درمان

نام و نام خانوادگی:دکتر محمد شورورزی                                                      

سمت:مدیر درمان

تحصیلات :پزشک عمومی

سوابق کاری:8 سال

تماس:43342336-051

 متن ابلاغ مدیریت درمان و امور بیمارستانها