معرفی مدیر و کارکنان دفتر ریاست

       نام ونام خانوادگی         

                 سمت         

                    تماس                     

                        

 منصور نعیم آبادی 

      مدیر دفتر

     رئیس دانشکده

 

داخلی 507

 

حسین زرقی

مسئول دفتر

رئیس دانشکده 

داخلی500

          ثمانه سامی              

مسئول امور دفتری

و بایگانی دفتر رئیس

داخلی 504

 

شماره های تماس : 42627501 -42627502 - 42627504    -  نمابر:42627524