معرفی مدیر و کارکنان دفتر ریاست

                         

 نام ونام خانوادگی         

                 سمت         

                    تماس                     

                        

 منصور نعیم آبادی 

      مدیر دفتر ریاست

 

داخلی510

 

مهدی عرب موذن

کارشناس دفتر

داخلی223

حسین زرقی

مسئول دفتر

داخلی500

ثمانه سامی              

متصدی  امور دفتری

داخلی 506

 

 

 

شماره های تماس : 42627500 -42627501     -نمابر:42627524