معرفی کارشناس بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

امتیاز کاربر:  / 1
ضعیفعالی 

نام ونام خانوادگی شایان زنگنه
رشته تحصیلی مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی
سمت کارشناس بازرسی ,ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

سوابق کارشناس سامانه سامد دانشکده
عضو کمیته تکریم ارباب رجوع
عضو کمیته ارزیابی عملکرد
عضو کمیته احصاء و مستند سازی فرایندها
بازرس ویژه طرح تکریم ارباب رجوع