شرح وظایف واحد ارزیابی عملکرد

امتیاز کاربر:  / 0
ضعیفعالی 

1- همکاری در تهيه و تدوين شاخصهای اختصاصی و معيارهای ارزيابی عملکرد واحدها.

2- اجرای دستورالعمل های ارزيابی عملکرد و تکميل فرم های مربوطه.

3- پيگيری و اجرای ارزيابی عملکرد مديران و کارکنان و تهيه گزارش تحليلی از نتايج ارزيابی و ارائه آن به بالاترين مقام مسئول دستگاه.

4- نظارت بر حسن اجرای برنامه هاو عملکرد واحدهای تابعه و تحليل ارزيابی های انجام شده و ارائه پيشنهادات لازم.

5- انجام مطالعات و تحقيقات لازم در رابطه با برنامه های ارزيابی عملکرد و شاخصهای مورد عمل در واحدهای اجرائی و ارائه يپشنهادهای لازم.

6- تهيه و تنظيم چک ليست های مورد نياز جهت ارزيابی عملکرد واحدهای تابعه.