شرح وظایف واحد بازرسی

امتیاز کاربر:  / 0
ضعیفعالی 

1- تهيه و تنظيم برنامه های بازرسی مستمر ، دوره ای و موردی از واحدهای تابعه در سطح استان جهت سنجش ميزان " مطابقت عمل و عملکرد " اقدام کنندگان با اهداف برنامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخصهای مورد ارزيابی دانشكده.

2- نظارت بر حسن انجام امور دستگاه.

3- بازرسی از عملکرد مديران و کارکنان.

4- سنجش ميزان رضايت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مديران وکارکنان با ارباب رجوع.

5- تهيه گزارشات دوره ای فصلی (سه ماهه – شش ماهه....) جهت اطلاع مدير کل محترم بازرسی و ارزيابی عملکرد و پاسخگوئی به شکايات وزارت متبوع و بالاترين مقام اجرائی دستگاه از عملکرد واحدهای مختلف دانشكده.

6- برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ايفای وظيفه مندرج در ماده 12 قانون تشکيل سازمان بازرسی کل کشور ، کميسيون اصل 88 و 90 مجلس شورای اسلامی و واحدهای نظر سنجی دستگاهها و رسانه های جمعی ومطبوعات.

7- کشف مفاسد مالی و اداری از طريق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارشات لازم به مراجع ذيصلاح و بالاترين مقام اجرائی دستگاه.

8- تجزيه و تحليل عملکرد واحدها ، مديريت ها و کارکنان براساس بازرسی های انجام شده.

9- اعلام نظر در مورد ميزان رضايت مردم از عملکرد کارکنان و مديران به واحد امور اداری برای اعمال در وضعيت و ميزان استخدام آنها در چارچوب قوانين و مقرارت.

10- اعلام موارد تخلف اداری مشهود کارکنان و مسئولان در حين بازرسی به هيئت تخلفات.

11- تدوين و ارائه چک ليست های مورد نياز بازرسی.

12- پيشنهاد برپائی جلسات پرسش و پاسخ واحدهای تابعه دانشكده بر حسب نياز و ضرورت و حضور فعال بازرسان جهت شناخت مشکلات مديريتی و پرسنلی و ارائه راهکارهای مناسب جهت حل مشکلات.