شرح وظایف واحد پاسخگویی به شکایات

امتیاز کاربر:  / 0
ضعیفعالی 

1- دريافت شکايات حضوری و مکتوب ارباب رجوع و کارکنان از واحدهای تابعه.

2- بررسی و تحقيق پيرامون صحت و سقم موضوع شکايات و پيگيری تا اخذ نتيجه نهائی به منظور پاسخگوئی به شاکی

3- بررسی و پاسخگوئی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبيل نهاد رياست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور.

4- پيگيری و اخذ نظريات و پيشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکايات واصله به منظور رسيدگی و اعلام پاسخ به شاکی.

5- جمع بندی شکايت در مقاطع سه ماهه و تجزيه و تحليل علل بروز شکايات و ارائه گزارش برای بالاترين مقام مسئول دستگاه به گونه ای که موجب کاهش شکايات مردمی گردد.

6- پيگيری از نتايج گزارش های تهيه شده.

7- پيگيری برای ارسال پاسخ به شاکیان