• معرفی مسئول بخش
  • آموزشی
  • پوستر
  • کمیته کنترل عفونت

نام و نام خانوادگی

 زیبا تیمورپور

مدرک تحصیلی

 لیسانس پرستاری

سمت

 پرستار کنترل عفونت

سوابق کاری

 یکسال مسئول بخش اطفال بیمارستان 22 بهمن خاش 

  14 سال پرستار بالینی در بخش های ارتوپدی ، اطفال ، جراحی اطفال ،  نفرولوژی و post ccu  زاهدان

  5 سال سوپر وایزر بالینی  بیمارستان تخصصی و فوق تخصص اطفال زاهدان

 پرستار کنترل عفونت بیمارستان حکیم نیشابوراز  سال 1388 تا کنون

ایمیل

zibaTeymoori@yahoo.com

تلفن محل کار

42638001 051  داخلی :202

پمفلت آموزشی
پیام آموزشی

پیام-های-آموزشی-کنترل-عفونت-حکیم

 

پیام 1

 

پیام 2

 

 پیام 3

 

پیام4

 

 پیام 5

 

 پیام 6

 

 پیام 7

 پیام8

 

پیام9

 

     
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کتابچه ها