برگزاری جلسه آموزشی مدارس مروج سلامت

امتیاز کاربر:  / 0
ضعیفعالی 

برگزاری جلسه آموزشی مدارس مروج سلامت

سرپرست شبکه بهداشت ودرمان فیروزه از برگزاری جلسه آموزشی مدارس مروج سلامت  جهت کارکنان آموزش و پرورش و شبکه بهداشت و درمان شهرستان خبرداد.

دکتر تقی آبادی بیان داشت : هدف برنامه مروج سلامت که با حضور 24 نفر از کارکنان آموزش و پرورش و7 نفراز شبکه بهداشت  و درمان فیروزه برگزار گردید ارتقاء سلامت

دانش آموزان با توانمندسازی کارکنان، والدین و دانش آموزان می باشد.در اجرای این برنامه همکاری همه جانبه مدیریت آموزش و پرورش و شبکه بهداشت و درمان در جهت

اجرای اجزاء هشتگانه مدارس مروج سلامت لازم می باشد.

دکترتقی آبادی افزود: در این جلسه سرکار خانم بکائیان کارشناس مسئول سلامت نوجوانان و مدارس معاونت بهداشت، از اهداف و نحوه ی اجرای این برنامه را که از 15آذر ماه

شروع می شود به کارکنان آموزش و پرورش آموزش داده شد.